Fujiwara YOSHI

Kyiv Verhoglyada (Dragomyrova) St., 11
Mon. - Sun. 11:00 - 22:30 Reservations 067 400 78 18 Delivery 067 400 78 17
Kyiv Solomenskaya St., 15A
Mon. - Sun. 11:00 - 22:30 Reservations 067 400 89 88 Delivery 067 400 78 17
Cherkasy Shevchenko Blvd., 205
Mon. - Sun. 11:00 - 22:00 Reservations 068 469 05 90 Delivery 068 469 05 90